Teach >> Lectures

Below you will find subjects recently guaranteed and taught (since 2010) at the Faculty of Science of the J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem.

At the bottom optional subjects guaranteed until 2009 at the Faculty of Science of the Charles University (marked with the letter Z). Partial participation on teaching other subjects.

There is the recommended year of study for each subject: 1., 2. and 3rd for undergraduate study, 1st and 2nd for the first cycle of graduate programme.

Then the field of study primarily suitable for the subject: GSE (undergraduate study programme Geography of Middle Europe), Geo (undergraduate study programme Geography), 2obor (bi-specialization´s undergraduate study programme Geography), NMgr. (first cycel of graduate programme Geography)

At the same time the term when the subject is opened is stated (ZS = winter term, LS = summer term).

Details about the subjects are only in Czech.

Diplomový seminář I a II / 2.; NMgr, ZS (DS I) a LS (DS II) / Povinný / (0/2; v LS nerozvrhováno) /

Anotace: Kurz je určen studentům závěrečných semestrů. Poskytuje vedení při zpracování diplomového úkolu - seznámí se zásadami odborné práce, nabízí konzultace k problémům vzniklým při získávání, zpracování a interpretaci informací. Naučí prezentovat v písemné i ústní podobě a obhajovat dílčí výsledky. 1. Typy diplomových prací, výběr tématu. 2. Volba...

Geografická kartografie (PřF) / Základy kartografie (FŽP) / 1.; Geo, GSE, 2obor, AGI; ZS / Povinný / (2/1): pouze přednášky /

Anotace: Základní předmět určený studentům 1. ročníku všech bakalářských oborů katedry geografie a předmět pro studenty studijního programu Aplikovaná geoinformatika (FŽP). V zimním semestru jsou v rámci přednášek studenti seznamováni s oborem kartografie, zásadami mapové tvorby, a to jak topografických, tak tematických map. Na praktických úlohách se studenti učí...

Kulturní geografie / 1. a 2.; NMgr.; ZS / Povinný / (2/1) /

Anotace: Kurz je zaměřen na sledování základních znaků struktury kulturní geografie: národy, jazyky, náboženství, kulturní památky (UNESCO), zvyky a tradice. Sleduje specifika utváření národů a náboženství, jejich vývoje, rozmístění, příčiny vzniku etnických a náboženských konfliktů ve světě. Zvláštní pozornost je věnována makroregionální diferenciaci světa a...

Sociální komunikace / 1. a 2. NMgr. LS / Povinný / (1/1) /

Anotace: Cílem předmětu je podat základní informace o teoretických konceptech sociální komunikace a především v praxi vyzkoušet její různé roviny: 1) intrapersonální, 2) interpersonální, 3) skupinovou, 4) masovou a 5) vizuální. Studenti v rámci předmětu zpracují motivační dopis a CV pro potenciálního zaměstnavatele. Rovněž si připraví alespoň jednu vizuálii pro...